Informacje

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w JAROCINIE (63-200) przy ul. Brzozowej 19, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6172205547, działający na podstawie umowy spółki cywilnej, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: magma.sklep.pl.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Sprzedawca informuje, iż przysługuje mu prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

 

 1. Umowę mogą zawierać zarówno Nabywcy po zarejestrowaniu się w Sklepie, jak i Nabywcy bez rejestracji w Sklepie.
 2. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  • zalogowania się w Sklepie z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  • akceptacji Regulaminu.
 3. Zawarcie umowy przez Nabywcę bez rejestracji w Sklepie również wymaga akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez osobę składającą zamówienie w imieniu Nabywcy umocowania do działania w jego imieniu poprzez okazanie Sprzedawcy odpowiednich dokumentów.
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez okazanie Sprzedawcy odpowiednich dokumentów.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 7. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług, przed dokonaniem ostatecznego wyboru towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  • adresu dostawy,
  • sposobu dostawy,
  • sposobu dokonania płatności za towar/usługę
  • formy dokumentu stanowiącego dowód zakupu (paragon czy faktura VAT).
 4. Nabywca określa adres dostawy poprzez wypełnienie – według wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy, która wiąże Nabywcę od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę jej otrzymania, o którym mowa w zd. 1 punktu 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
 6. Niezwłocznie po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji oraz wymagane przepisami prawa pouczenia o przysługujących Nabywcy uprawnieniach. Z momentem przesłania Nabywcy ww. informacji o przyjęciu zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy. 
 7. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki może być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia terminowego o charakterze ciągłym.

 

PŁATNOŚĆ

 

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zawartych Umów, tj. zamówień już realizowanych.

 

DOSTAWA

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Państw Unii Europejskiej.
 2. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności towaru lub usługi, Nabywca zostanie poinformowany o tym fakcie niezwłocznie. W przypadku opłacenia zamówienia przez Nabywcę, a niezrealizowania go przez Sprzedawcę, uiszczona kwota zostanie Nabywcy niezwłocznie zwrócona.
 3. W przypadku przejściowej niemożności spełnienia świadczenia Sprzedawca zastrzega sobie prawo, pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody Nabywcy, do spełnienia
  świadczeń zastępczych, odpowiadających jakości i przeznaczeniu świadczenia pierwotnie zamówieniowego, za tę samą cenę lub wynagrodzenie, lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

 

Polityka Prywatności

 

Postanowienia ogólne

 

   1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą; tj.  MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i ustawy o świadczeniach drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.
   3. Klazula informacjyjna zgodna z RODO: Administratorem Państwa danych jest MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, REGON 360083620, NIP:6172205547. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i ustawy o świadczeniach drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Inspektorem Ochrony Danych w MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie jest Maciej Hejduk, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e-magma@e-magma.pl lub pisemnie na adres: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
   4. Administrator danych informuje, że:
    1. Celem zbierania danych jest usługa sprzedaży towarów przez sklepy internetowe należące do MAGMA sp. c. oraz dostawa pod adres wskazany przez klienta.
    2. Każdemu klientowi przysługuje  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
    3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji internetowej sprzedaży towarów i ich dostawy . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie powyższej umowy.
    4. Dane udostępnione przez klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (kurierzy, biuro rachunkowe, dostawcy oprogramowania,serwis gwarancyjny urządzeń). Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
    5. Dane udostępnione przez korzystającego ze sklepu nie będą podlegały profilowaniu.
    6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    7. Dane osobowe Klienta  będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo - rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
    Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAGMA na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.
   5. Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

 

 

Dane osobowe

 

 • Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:
  • podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
  • przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)
  • przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)
 • W przypadku danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi i podających swoje dane osobowe w formularzu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu, podmiotem zbierającym te dane osobowe jest IAI S.A., z siedzibą w ul. Madalińskiego 8 PL-70-101 Szczecin. IAI S.A. zbiera dane Użytkowników na zlecenie Sprzedawcy, w celu przekazania tych danych niezwłocznie po ich zebraniu Sprzedawcy na potrzeby prowadzenia Sklepu.
 • Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

 

 

Mailing

 

 • Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.
 • Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej również przez wysłanie odpowiedzi na newsletter z informacją o zaprzestaniu wysyłania mailingu.
 • Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

 

 

Newsletter

 

 • W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
 • Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez również przez wysłanie odpowiedzi na newsletter z informacją o zaprzestaniu wysyłania newslettera. 

  

Ciasteczka (cookies)

 

 • Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.
 • Pliki „Cookies” popularnie zwane "ciasteczkami" używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Wykorzystane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które umożliwiają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Ułatwia to możliwości późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” zbierane są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Te dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

"Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne archiwizowane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Umożliwiają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator

Stosowane są "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne funkcjonują na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" wkorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Programy wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może wykonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Informacje dotyczące obsługi plików "cookies" oraz możliwości ich konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Zakres poziomu ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonowanie oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy, jeżeli rzecz sprzedana jest obarczona wadami fizycznymi lub prawnymi (rękojmia).
 2. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące przedmiotu Umowy.
 3. Reklamację można składać za pomocą formularza reklamacji / gwarancji dostępnego w Sklepie lub oświadczenia w zwykłej w formie pisemnej, przesyłając je pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres pocztowy lub mailowy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  • paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.
 4. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, tj. do ustalenia towaru i Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą. W pierwszych dwóch przypadkach Sprzedawca zwróci się niezwłocznie do Nabywcy o uzupełnienie danych. W razie nieuzupełnienia ww. danych reklamacja nie zostanie rozpoznana.
 5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę złożonej reklamacji.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w terminie 14 dni drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 7. Sprzedawca informuje Klientów będących Konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady skorzystania z tych rozwiązań można znaleźć na stronach internetowych lub w siedzibach podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Podmiotami uprawnionymi mogą być m.in. właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie internetowej UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów): http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma ODR, będąca platformą internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.
 8. Pozostałe informacje dotyczące przysługiwania uprawnień z rękojmi, składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w oknie rękojmia/gwarancja.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty, faksem lub pocztą elektroniczną. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Nabywca winien zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Nabywca.
 6. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Pozostałe informacje dotyczące zasad odstępowania od umowy znajdują się w oknie odstąpienie od umowy.
 2. W przypadku zawieranych przez Sprzedawcę z Nabywcą będącym konsumentem Umów o świadczenie usług, których czas trwania nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

 

PRZERWY TECHNICZNE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Umów zawartych przed ich dokonaniem. W przypadku zawierania Umowy po dokonaniu zmiany Regulaminu przez zarejestrowanego Nabywcę, zostanie on poproszony o akceptację Regulaminu w jego nowej wersji przy okazji składania kolejnego zamówienia. Ponadto Nabywcy, którzy składają zamówienie, nie będąc zarejestrowanym w Sklepie, każdorazowo będą proszeni o akceptację Regulaminu w wersji aktualnie obowiązującej.
 2. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie magma.sklep.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep - tj. IAI S.A., z siedzibą w ul. Madalińskiego 8 PL-70-101 Szczecin wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.
 4. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w  rozumieniu kodeksu cywilnego i nie przedstawiają stanów magazynowych Sklepu, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art.71kc). Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem, a dopiero wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu Jego oferty – (moment zawarcia umowy sprzedaży).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel