Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności  

 

Postanowienia ogólne

 

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą; tj.  MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i ustawy o świadczeniach drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.
 3. Klazula informacjyjna zgodna z RODO:
 1. Administratorem Państwa danych jest MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, REGON 360083620, NIP:6172205547, podmiot wpisany do CEIDG: ewidencja dla Mateusz Typański prowadzona jest przez Burmistrza Jarocina pod nr wpisu 08187/2006, natomiast Jarosław Typański prowadzonej przez Burmistrza Jarocina pod nr wpisu 09316/2009.
 2. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i ustawy o świadczeniach drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie jest Maciej Hejduk, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e-magma@e-magma.pl lub pisemnie na adres: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator danych informuje, że:
Przetwarzanie danych przez spółkę MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy. można podzielić na dwie kategorie:

a. w celu realizacji umowy przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do realizacji umowy ze spółką MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy. Jeżeli w realizacji umowy udział biorą również podmioty zewnętrzne, jak np. firmy kurierskie lub dostawcy usług płatniczych, dane są im przekazywane w wymaganym zakresie i przetwarzane przez nie zgodnie z ustalonym celem,

 b. wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy następuje wymiana różnych informacji między urządzeniem końcowym Użytkownika i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce urządzenia końcowego Użytkownika.

 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Przedmiotem działalności spółki MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy jest m.in. sprzedaż na odległość towarów i usług. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Zaliczają się do nich w szczególności:

 • imię, nazwisko,
 • adres do faktury i adres dostawy,
 • adres e-mail,
 • dane do płatności,
 • numer telefonu.

Nie podanie ww. danych skutkuje brakiem realizacji usługi sprzedaży i dostawy towaru przez MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie.

Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celu:

• zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,
• realizacji postanowień umownych związanych ze świadczeniem usług.

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO (wysyłka towaru na wskazany adres dostawy), co oznacza, że udostępniasz nam dane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie łączącego MAGMA oraz Użytkownika stosunku umownego.

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na urządzeniu końcowym Użytkownika przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

• adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
• datę i godzinę wejścia,
• nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
• stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
• użytą przez Użytkownika przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny komputera Użytkownika połączonego z Internetem oraz
• nazwę operatora Internetu

w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO.

Adres IP jest przechowywany przez okres 30 dni, a następnie automatycznie usuwany.

 

e.Prawa osób, których dane dotyczą;

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Użytkownikowi jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas swoich danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas swoich danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

W przypadku skorzystania z przysługujących  praw przez Użytkownika, udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Użytkownikowi ostatecznej odpowiedzi.

 

Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z osobą Użytkownika. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

a. cele, w których przetwarzane są dane osobowe;

b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;

c. odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Twoje dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;

d. planowany okres, przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

e. prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g. wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;

h. wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

 

Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

Użytkownik ma prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących swoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

 

Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

Użytkownik ma prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych Użytkownika, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

• dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
• odwołasz zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a lub artykułem 9 ustęp 2 litera a RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
• zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożysz sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
• dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Twoje dane o tym, że również od nich żądasz usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania  danych  Użytkownika zgodnie z artykułem 18 RODO

Użytkownik ma prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

• Użytkownik podważa prawidłowość danych osobowych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia Użytkownik żąda ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
• Użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą

Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

Użytkownik ma prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile:

• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
• przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych masz możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO Użytkownik może się sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z swojej szczególnej sytuacji.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych , zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.

Każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

f. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji internetowej sprzedaży towarów i ich dostawy .
g. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie powyższej umowy.
h. Dane udostępnione przez klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (kurierzy, biuro rachunkowe, dostawcy oprogramowania, serwis gwarancyjny urządzeń). Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
i. Dane udostępnione przez korzystającego ze sklepu nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

j. Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

1. W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, dane Klienta są przetwarzane na nasze zlecenie przez podwykonawców, w szczególności przez firmy kurierskie. Firmy te wybieramy z największą starannością i, o ile istnieje taki wymóg prawny, w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.

2.Dane dotyczące adresu dostawy przekazujemy jednej ze współpracujących z nami firm kurierskich w celu realizacji umowy. W zależności od wybranej przez nas firmy kurierskiej, przekazujemy numer telefonu/adres e-mail Klienta w celu zapewnienia możliwości kontaktu. Dane są przekazywane współpracującej z nami firmie kurierskiej tylko w wymaganych przypadkach i wyłącznie w ww. celach przetwarzania.

3.Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Po podaniu swoich danych możesz złożyć zlecenie płatności za pośrednictwem danego dostawcy. Aby móc zrealizować płatność, w szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych.

 

k.  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).

Jeżeli Klienta nie wyraził zgody na wykorzystanie swoich danych kontaktowych do celów reklamowych, będziemy przechowywać dane zebrane w celu realizacji umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tego okresu, przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa (na ogół nie dłuższy od 7 lat od zawarcia umowy).

Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAGMA na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

Dane osobowe

 

 • Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:
 • podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail i wysyłkowe: adres miejsca dostawy towaru)
 • przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)
 • przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)
 • W przypadku danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi i podających swoje dane osobowe w formularzu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu, podmiotem zbierającym te dane osobowe jest IAI S.A., z siedzibą w ul. Madalińskiego 8 PL-70-101 Szczecin. IAI S.A. zbiera dane Użytkowników na zlecenie Sprzedawcy, w celu przekazania tych danych niezwłocznie po ich zebraniu Sprzedawcy na potrzeby prowadzenia Sklepu.
 • Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy. MAGMA  nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.

 

Mailing

 

 • Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.
 • Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej również przez wysłanie odpowiedzi na newsletter z informacją o zaprzestaniu wysyłania mailingu.
 • Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

 

Newsletter

 

 • W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
 • Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez również przez wysłanie odpowiedzi na newsletter z informacją o zaprzestaniu wysyłania newslettera. 

  

Ciasteczka (cookies)

 

 • Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.
 • Pliki „Cookies” popularnie zwane "ciasteczkami" używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Wykorzystane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które umożliwiają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Ułatwia to możliwości późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” zbierane są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Te dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

"Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne archiwizowane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Umożliwiają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. 

Stosowane są "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne funkcjonują na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" wkorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Programy wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może wykonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Informacje dotyczące obsługi plików "cookies" oraz możliwości ich konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Zakres poziomu ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonowanie oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel